Saturday, October 3, 2015

دلم را برای دستانش تنگ تر مکن.یا باران...
دلم را برای دستانش تنگ تر مکن...
نیا..
قدم زدن های تنهاییم
به رخم مکش...
میدانم دلت پر است...
صبرکن باهم خالی شویم!

No comments:

Post a Comment