Sunday, October 4, 2015

وقتی دلت شکستخیلی خوبه ادم یه نفر رو داشته باشه که...
با صداش یا با حرف زدن باهاش اروم بشه!!!
اما لعنت به روزی که همون یه نفر داغونت کنه ...
تحقیرت کنه...
با حرفاش خوردت کنه...
و...
دیگه دلت میشکنه...
دیگه حرفاشو باور نداری...
دیگه برا همیشه ساحل پر از موج و ناآرامی...
آره اون موقس که تمومی..
تــــــمـــــــوم

No comments:

Post a Comment