Sunday, October 4, 2015

اینجا....

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
جایی که گنج, "جـــــنگ" می شود
درمان, "نامــــــــــــــــــــرد" می شود
قهقه , "هــــــق هــــــق" می شود
اما دزد همان "دزد" است
… درد همان "درد"
و گـــــــــــــرگ همان گــــــــــــــــــرگ…

No comments:

Post a Comment